Havstokken, Struer Municipality, Denmark, Wednesday, May 11th, 2022